National Health Security Office Region 8 Udonthani

บุคลากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี


ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเขต
E-mail : kawee.v@nhso.go.th


นพ.นพรัตน์ พันธุเศรษฐ์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเขต
E-mail : nopparat.p@nhso.go.th

นายกังวาฬ กาญจนะกัณโห

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเขต
E-mail : kungwan.k@nhso.go.th


กลุ่มงาน : งานนโยบายและยุทธศาสตร์
 • นายรังสรรค์ ศรีภิรมย์

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ E-mail : rangsan.s@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 083-5992262
  งานที่รับผิดชอบ :
  - งานแผนงานและกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการสำนักงาน
  - งานสนับสนุนสารสนเทศ

 • นางสาววรรณนภา สระทองหน

  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ E-mail : wannanapa.s@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-197-5221
  งานที่รับผิดชอบ :
  - งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.) 
  - งานบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพโรคไตวายเรื้อรัง

 • นางสาวศิริลักษณ์ โกสุมภ์ศิริ

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ E-mail : siriluck.k@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 084-751-2805
  งานที่รับผิดชอบ :
  - งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการในระดับพื้นที่ (อคม.)
  งานประชุมสำนักงาน และการประชุม Task Meeting


กลุ่มงาน : งานขับเคลื่อนการเข้าถึงบูรการปฐมภูมิการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการจัดหลักประกันสุขภาพในทองถิ่น
 • นางสาวยูริสา แสนหูม

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ E-mail : yurisa.s@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-1975217
  งานที่รับผิดชอบ :
  บริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)    
  - บริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตาม
  รายการบริการ (Fee schedule)     
  - บริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ต้อง
  เร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบาย
  หรือการแก้ไขปัญหาระดับ เขต/จังหวัดตามความจำเป็นทางสุขภาพ (Promotion and Prevention Area based: PPA) 
  - กำกับติดตามบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบเหมาจ่าย (เช่น บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบ fit test,
  บริการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง และบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน)

 • นายสกุล วันศรี

  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ E-mail : sakul.w@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 084-4390121
  งานที่รับผิดชอบ :
  - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
  - การบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

 • นายธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ

  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ E-mail : theerawat.c@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : (ais Office) 098-2797692,091-863-1330(aisPrivate 2
  งานที่รับผิดชอบ :

  พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
     - การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย พชอ.
     - การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (PCC)
  บริการแพทย์แผนไทย
     - บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
     - เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง (ผู้ต้องขัง )
     - กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
     - แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 • นายอาคม นามบุรี

  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ E-mail : akhom.n@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-9696483
  งานที่รับผิดชอบ :
  - งานการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care)
  - สนับสนุนข้อมมูล Long Term care 

 • นางวิภารัตน์ ศิริผลหลาย

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ E-mail : Wiparat.s@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-969-6491
  งานที่รับผิดชอบ :
  - กองทุนเวชภัณฑ์ยาและวัคซีน
  - บริหารจัดการระบบบริการควบคุมป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง & บริการป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DM HT)
  - ขับเคลื่อนนโยบายลดความแออัด เช่น ร้านยา คลินิกพยาบาล  คลินิกกายภาพบำบัด
  - บริหารจัดการกองทุนดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วย วัณโรค


กลุ่มงาน : งานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม การคุ้มครองสิทธิและสื่อสารหลักประกันสุขภาพ
 • นางวรรธิดา เกตะวันดี

  ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ E-mail : wanthida.k@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 084-7512471
  งานที่รับผิดชอบ :

   - งานบริหารจัดการกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  - งานบริหารศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพใน อปท.
  - งานบริหารศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
  - งานตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล กรณี ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41) และผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

 • นางสาววันรพี สมณช้างเผือก

  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ E-mail : wanrapee.s@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-142-8740
  งานที่รับผิดชอบ :
  - งานการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร     
  - งานการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 18(13) 
  - งานขับเคลื่อนงานสุขภาพ กลุ่มเปราะบาง (พระสงฆ์ )หรือจุดเน้น ตามนโยบาย
  - งานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบ
  - สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ๙ ด้าน ต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่
  - งานสนับสนุน การวิเคราะห์ ข้อมูล  รายงานผลการคุ้มครองสิทธิ์้แก่ผู้รับบริการ ที่ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น ตาม ม 41 และเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตาม ม.47 49

 • นางภคมณ พัฒน์ชนะ

  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ E-mail : pakamon.p@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 081-9651192
  งานที่รับผิดชอบ :
  - งานจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ม.47, ม.57 และเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วน สปสช. 1330
  - งานการคุ้มครองสิทธิผู้ให้บริการและผู้รับบริการ                                           
  - บริหารงบประมาณและสนับสนุนการดำเนินงานของอนุกรรมการตาม มาตรา 41
   
  - งานสนับสนุนการดำเนินงานของอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผู้ให้ที่ได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
  - สนับสนุนผู้บริหาร

 • นางนิสุดา ตะนัดไชย

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานหลักประกันสุขภาพ E-mail : nisuda.t@nhso.go.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 095-662-0494
  งานที่รับผิดชอบ :

  - รับเรื่องและประสานแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ม.57,59
  - งานรับฟังความคิดเห็นผู้ให้และผู้รับบริการ 
  - งานประสานศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชน
  - งานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
  - ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
  - สัญญา/ธุรกรรม


กลุ่มงาน : งานกำกับติดตามประเมินผล (M&E)และพัฒนามาตรฐานระบบหลักประกันสุขภาพระดับเขต