National Health Security Office Region 8 Udonthani

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๘ อุดรธานี

นายเสนีย์ จิตตเกษม

ประธานอนุกรรมการฯ

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล

ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
รองประธานอนุกรรมการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่8
ที่ปรึกษา

นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์

สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8
ที่ปรึกษา

นางสาวปรีดา โนวฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

นายวุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

นพ.อภิชาต อภิวัฒนพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
อนุกรรมการ