สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอ่าน!! เงื่อนไขและขั้นตอนการขอ username

     >>สิ่งที่ต้องแนบ<<

       
1. แบบฟอร์มขอ username ลงลายเซนต์หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร สามารถดาวโหลดได้ที่             >>http://110.77.142.132/nhso8/helpdesk/download/username_form.doc
     
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


     >>สิ่งที่ต้องปฏิบัติ<<

       1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แนบไฟล์ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
       2. อีเมลล์ ของแต่ละท่านต้องไม่ซ้ำกัน
       3. หากท่านไม่ได้รับอีเมลล์ตอบกลับ สามารถตรวจสอบได้ที่ "อีเมลล์ขยะ" หรือ "junk mail" หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
       4. **((กรณีขอโปรแกรม "แพทย์แผนไทย" และ "ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ")) จะต้องแนบ แบบฟอร์มรับรองวุฒิ
       5.**((กรณีขอโปรแกรม "ระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด" ))จะต้อง...
          >>ดาวโหลดแบบฟอร์ม รับรองการเกิด ทร 1/1 สำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ

  

เข้าใจเงื่อนไข และจะปฏิบัติตามขั้นตอนการขอ username