สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

---- ย้ายหน่วยงานที่สังกัด ----
     
รหัสประจำตัว 13 หลัก : *เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
คำนำหน้า :
ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ : *
ตำแหน่ง : *
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบัน : * คลิกเพื่อเลือกหน่วยงานที่สังกัดปัจจุบัน
จังหวัดที่สังกัด :
เบอร์โทรศัพท์ : *
อีเมลล์ : *
บทบาท / โปรแกรมที่ต้องการแจ้งย้าย
เช่น OP/PP, E-Claim, นายทะเบียน, ตรวจสอบสิทธิ
:
* =จำเป็นต้องกรอก