สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
 

 

 

 

 


 

     
# ขั้นตอนการขอ Username ผ่านระบบออนไลน์
    ระยะเวลา : - เขตสามารถออกให้ได้ = 3-5 วัน
                   - ส่งส่วนกลางดำเนินการ =7-10 วัน
# ขั้นตอนการแจ้งปัญหาการใช้งาน Username
    ระยะเวลา : 3-5 วัน
  1. เลือกเมนู "ขอ Username+Password"
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมกับแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
   - หนังสือคำสั่ง ลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจในการรับรอง
   - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ
     เมื่อกรอกข้อมูลครบด้วน คลิก "ตกลง"
3. ตรวจสอบสถานะการขอได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการขอ" หรือรอรับอีเมลล์แจ้งสถานะ ตามอีเมลล์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้
4. สถานะในการขอ มีดังนี้
    4.1 รอดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการกำหนด Username
    4.2  ส่งส่วนกลางดำเนินการ = กรณีที่ สปสช.เขต8 ไม่สามารถกำหนด username ให้ท่านได้ จึงต้องส่งรายการขอไปยัง สปสช.ส่วนกลางที่ กทม.
    4.3 เอกสารไม่ครบถ้วน = กรณีไฟล์เอกสารที่แนบมาไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องเข้ามาเพิ่มเอกสารอีกครั้ง ยืนยันตัวตนโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และ อีเมลล์ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ" อีกครั้ง
("หากท่านไม่แนบไฟล์เอกสารเพิ่มภายใน 7 วัน รายการขอ username จะถูกยกเลิก")
    4.4 ดำเนินการเรียบร้อย = ได้มีการกำหนด Username ให้ท่านแล้ว และท่านสามารถตรวจสอบ Username+Password ที่ได้รับ ในอีเมลล์ที่ท่านกรอกไว้
** ทั้งนี้ในกรณีข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4 ระบบจะส่งอีเมลล์แจ้งเตือนท่านทันทีที่มีการเปลี่ยนสถานะ
  1. เลือกเมนู "แจ้งปัญหาการใช้งาน Username>>แจ้งปัญหาการใช้งาน" หรือเพื่อความรวดเร็ว เลือก "คำถามที่พบบ่อย"
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นปัญหาเดียวกันหรือไม่
2. กรอกรายละเอียดการแจ้งปัญหาให้ครบถ้วน  ในกรณีมีไฟล์ภาพอ้างอิงให้แนบไฟล์มา เพื่อความเข้าใจในปัญหาของผู้
แก้ไขมากยิ่งขึ้น เมื่อกรอกข้อมูลครบด้วน คลิก "ตกลง
3. ตรวจสอบสถานะการแจ้งปัญหาได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการแจ้งปัญหา" หรือรอรับอีเมลล์แจ้งสถานะ ตามอีเมลล์ที่
ท่านกรอกข้อมูลไว้
4. สถานะในการแจ้งปัญหา มีดังนี้
    4.1 รอดำเนินการ
    4.2  ดูคำตอบ/การแก้ปัญหา ที่เมนู "คำถามที่พบบ่อย"
    4.3  ตอบคำถาม/หรือแก้ปัญหาเรียบร้อย
**ทั้งนี้ ในกรณีข้อ 4.2 และ 4.3 ระบบจะส่งอีเมลล์แจ้งเตือนท่านทันทีที่มีการเปลี่ยนสถานะ