NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2018  
หน่วยบริการ กองทุนเอดส์ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน กองทุนไตวายเรื้อรัง กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ กองทุนผู้ป่วยใน เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามระเบียบ) กองทุนผู้ป่วยนอก งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งบแพทย์แผนไทย CF งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทุน Central Reimburse บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินผลงานเกินงบประมาณ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 รวม
[10671] รพ.อุดรธานี 7,698,570 4,995,111 0 29,503,601 47,749,939 74,152,663 5,781,257 140,000 548,494,462 0 205,590,564 150,000 1,015,540 1,977,553 7,371,169 0 211,141,652 0 61,831,399 30,472,938 182,000 420,818 54,891,492 182,0001,293,742,728
[11013] รพ.กุดจับ 201,149 357,220 0 0 10,003,416 1,321,014 1,159,285 0 11,590,409 0 32,799,386 150,000 0 535,624 715,828 0 2,092,581 0 1,139,700 386,062 0 750 5,592,700 068,045,124
[11014] รพ.หนองวัวซอ 234,323 643,180 0 0 8,493,125 1,699,076 1,036,584 0 13,584,741 0 28,323,104 150,000 0 758,234 5,018,181 0 1,670,660 0 959,731 349,569 15,000 0 5,362,629 15,00068,313,137
[11015] รพ.กุมภวาปี 403,273 760,203 0 10,714,100 16,328,536 8,081,697 1,957,772 0 67,978,493 16,000 57,375,275 284,000 971,925 1,364,777 124,846 6,511,597 10,232,278 0 6,760,857 1,280,226 0 52,688 9,074,319 0200,272,862
[11016] รพ.ห้วยเกิ้ง 0 0 0 0 897,218 78,912 97,633 0 241,504 0 2,287,423 0 96,385 509,109 5,739,334 0 9,777 0 300,311 125,005 0 0 2,043,198 012,425,809
[11017] รพ.โนนสะอาด 114,225 524,238 0 0 7,944,647 1,253,641 987,334 0 10,282,517 0 27,168,770 150,000 0 665,129 3,356,786 0 1,050,750 0 624,874 267,745 0 600 3,768,477 058,159,733
[11018] รพ.หนองหาน 292,136 293,201 0 3,730,300 15,569,946 3,801,204 2,251,182 0 33,040,709 0 55,545,113 150,000 289,155 1,611,590 5,404,311 0 3,168,341 0 2,483,545 584,329 15,000 22,072 11,434,936 15,000139,702,070
[11019] รพ.ทุ่งฝน 72,918 152,024 0 0 5,605,138 976,562 713,243 0 7,503,999 0 18,709,597 150,000 0 476,036 1,089,360 0 791,869 0 739,477 258,640 0 171 2,392,011 039,631,045
[11020] รพ.ไชยวาน 60,701 166,566 0 0 7,595,140 1,108,886 928,180 0 7,618,165 0 25,042,874 150,000 0 585,714 341,619 0 432,744 0 513,019 248,232 21,000 0 3,455,043 21,00048,288,883
[11021] รพ.ศรีธาตุ 68,650 276,223 0 0 7,964,718 1,446,586 808,464 0 10,424,158 0 26,949,380 150,000 0 467,626 4,700,065 0 609,998 0 881,755 463,849 0 0 3,704,920 058,916,392
[11022] รพ.วังสามหมอ 130,689 546,538 0 0 9,217,252 1,697,049 807,868 0 13,207,034 0 32,945,460 150,000 0 711,546 1,100,360 0 1,790,977 0 1,177,956 494,616 0 0 4,847,673 068,825,018
[11023] รพ.บ้านผือ 358,188 1,189,350 0 7,557,000 17,561,048 4,212,039 2,028,315 0 31,563,502 122,000 56,571,959 150,000 96,385 2,529,961 5,348,904 0 5,030,397 0 3,406,690 888,299 0 9,757 8,979,117 0147,602,911
[11024] รพ.น้ำโสม 123,981 675,298 0 0 9,898,513 2,027,270 1,124,788 0 18,083,239 0 37,931,407 150,000 96,385 779,527 124,846 4,864,998 1,877,395 0 994,807 378,483 0 1,130 4,956,646 084,088,713
[11025] รพ.เพ็ญ 250,359 528,956 0 1,800,825 17,537,903 3,333,618 2,045,597 0 29,499,099 184,000 62,597,573 150,000 0 741,974 10,959,827 0 4,775,940 0 1,930,142 513,272 160,000 10,470 8,094,889 160,000145,274,444
[11026] รพ.สร้างคอม 55,257 127,592 0 0 4,979,836 1,017,464 633,862 0 7,394,687 0 16,693,484 150,000 0 574,238 3,528,570 0 417,872 0 503,893 234,676 0 0 4,671,590 040,983,021
[11027] รพ.หนองแสง 101,572 112,972 0 0 4,354,876 548,613 465,616 0 5,759,992 0 14,779,880 150,000 0 406,608 3,777,559 0 470,820 0 295,302 98,946 0 0 1,876,197 033,198,953
[11028] รพ.นายูง 44,540 269 0 0 5,468,142 704,754 499,021 0 7,081,492 0 21,094,831 150,000 0 430,592 124,846 4,810,398 649,178 0 275,024 148,567 0 0 2,760,217 044,241,871
[11029] รพ.พิบูลย์รักษ์ 67,868 86,733 0 0 4,413,384 1,121,640 450,297 0 8,280,562 0 15,959,142 150,000 0 209,502 332,407 0 468,408 0 342,063 180,105 0 9,307 2,427,745 034,499,163
[11446] รพร.บ้านดุง 302,443 1,112,828 0 7,332,350 19,865,984 4,513,628 2,470,793 0 37,365,436 170,000 79,328,826 150,000 96,385 2,471,309 4,824,846 0 10,711,885 0 3,318,212 696,052 0 0 8,455,813 0183,186,790
[11499] รพ.กองบิน 23 0 0 0 0 177,640 1,401 2,324 0 12,516 0 566,386 0 0 0 0 0 1,242 0 46,937 23,755 0 0 0 0832,201
[11501] รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 11,106 0 0 297,000 4,463,571 641,467 198,125 0 6,888,091 0 8,235,408 0 0 0 0 0 2,230,897 0 31,222,306 10,824,670 0 70,475 1,286,444 066,369,560
[12418] หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี 0 45,523 0 3,859,500 6,402,514 0 874,807 0 0 0 29,194,608 0 0 161,500 0 0 5,760 0 603,075 269,692 0 13,750 2,966,598 044,397,327
[14910] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล8 เมืองอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,573 45,696 0 0 0 097,269
[25058] รพ.กู่แก้ว 0 227,224 0 0 4,551,528 530,524 434,433 0 3,946,406 0 17,749,019 150,000 0 273,362 321,409 0 151,514 0 196,592 61,427 0 0 2,188,290 030,781,728
[25059] รพ.ประจักษ์ศิลปาคม 0 196,227 0 0 4,778,932 558,084 374,822 0 4,017,344 0 17,006,893 150,000 0 460,791 1,255,708 0 463,065 0 139,253 41,091 0 710 1,867,604 031,310,524