จำนวนการบริการแพทย์แผนไทย แยกตามเดือนที่ให้บริการ

จำนวนบริการนวด ปีงบประมาณ 2562


Warning: oci_pconnect() [function.oci-pconnect]: ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred in D:\AppServ\www\mis\vwntowpo\connoradb.php on line 15

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\AppServ\www\mis\vwntowpo\connoradb.php on line 15
จังหวัด แยกตามเดือนที่บริการ (ครั้ง) รวม
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.