รายงานงบประมาณ Long Term Care

การโอนงบประมาณตามเป้าหมาย

การโอนงบประมาณ

การโอนงบประมาณ

จังหวัด เป้าหมาย งบประมาณ
จำนวนเป้าหมาย โอนแล้ว (คน) คงเหลือ (คน) งบประมาณ โอนเงินแล้ว คงเหลือ ร้อยละโอนเงิน
บึงกาฬ 0 0 0 0 5,000 -5,000 0.00
สกลนคร 0 12 -12 0 53,280 -53,280 0.00
นครพนม 0 7 -7 0 37,000 -37,000 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 0.00
อุดรธานี 0 8 -8 0 284,500 -284,500 0.00
เลย 0 3 -3 0 15,000 -15,000 0.00
หนองคาย 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 30 -30 0 394,780 -394,780 0.00
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี