รายงานผู้สูงอายุ แยกตามกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มผู้ป่วย

จังหวัด 0-เคลื่อนไหวได้เอง และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง 1-เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง 2-เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง 3-เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการ เจ็บป่วยรุนแรง 4-เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต รวม
บึงกาฬ 0 102 27 34 8 171
สกลนคร 2 347 95 63 21 528
นครพนม 6 259 90 62 18 435
หนองบัวลำภู 4 48 46 16 2 116
อุดรธานี 8 290 89 71 36 494
เลย 6 180 63 38 12 299
หนองคาย 0 58 32 16 2 108
รวม 26 1,284 442 300 99 2,151
หมายเหตุ : นับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสถานะ ยังไม่จำหน่าย
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี