เข้าสู่เว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะสิทธิการเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ ผ่าน NHSO UCAuthentication และ โปรแกรมตรวจสอบลงทะเบียนสิทธิฯ  คลิกที่นี่
ขอ Username / Password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการ ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่
บันทึกวีดีโอ การประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่

แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข  คลิกที่นี่

แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ปี 2562  คลิกที่นี่
ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คู่มือบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560  คลิกที่นี่


โปรแกรมจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ Long term Care  
คู่มือ รวบรวม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและเอกสารสำคัญประกอบการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์)  คลิกที่นี่
ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  คลิกที่นี่