เข้าสู่เว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะสิทธิการเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ ผ่าน NHSO UCAuthentication  คลิกที่นี่
ขอ Username / Password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่

แบบสำรวจบุคลากรผู้ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  คลิกที่นี่
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ปี 2562  คลิกที่นี่
ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คู่มือบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ.2560  คลิกที่นี่


โปรแกรมจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ Long term Care  
เงินอุดหนุน อปท.ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ  คลิกที่นี่
ตารางกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2562 และพื้นที่เงินคงเหลือมากกว่าสองเท่าของเงินโอนสปสช.ปี2562
(สปสช.อาจงดจัดสรรเงินปี 2562 ในพื้นที่ที่มีเงินคงเหลือ/เงิน สปสช. ตั้งแต่ 2.00 เท่า)  คลิกที่นี่

แจ้งประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  คลิกที่นี่