NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์


หน่วยบริการได้ให้บริการผู้ป่วยในผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อจำหน่ายแล้วมีการสรุปข้อมูล หลังจากนั้นบันทึกข้อมูลในโปรแกรม E-Claim เพื่อส่งข้อมูลให้กับ สปสช. จากนั้นจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ โดยคิดตามน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (AdjRW) โดยคิดอัตราในเขต และนอกเขต ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น รายงานชุดนี้จะเป็นการประมาณการรายรับที่หน่วยบริการพึงได้ จากการให้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามที่ได้ส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชย ซึ่งสามารถใช้ในการกำกับ และบริหารงบประมาณของหน่วยบริการได้ต่อไป
ที่มา : ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและออกรายงานเพื่อการจ่ายชดเชย (Seamless) ของ สปสช.
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23-07-2018

ศักยภาพการบริการผู้ป่วยใน (CMI) สิทธิ UC แยกรายจังหวัด
คลิกที่แท่งกราฟเพื่อดูรายจังหวัด

จำนวนข้อมูล AdjRW ผู้ป่วยในสิทธิ UC แยกรายเดือน ตามวันที่ส่งข้อมูล
จำนวนข้อมูล AdjRW ผู้ป่วยในสิทธิ UC แยกรายเดือน ตามวันที่จำหน่าย

จำนวนผู้รับบริการแยกตามกลุ่มโรค DRG ปีงบประมาณ 2561 10 ลำดับแรก
# DRG DRG Name จำนวนครั้ง รวม AdjRW
1 06580 Gastroenteritis age < 10, no CC 1,239 2,515.17
2 06570 Gastroenteritis age > 9, no CC 1,229 2,073.95
3 04520 Respiratory infection/inflammation, no CC 1,210 6,377.44
4 14500 Vaginal delivery wo complicating Dx 1,048 4,781.70
5 04590 Bronchitis and Asthma, no CC 1,037 2,662.82
6 03530 Otitis Media and URI, no CC 969 1,225.64
7 06640 Oesophagitis, gastritis and dyspepsia age > 9, no CC 866 904.50
8 11540 Kidney and urinary tract infection, no CC 847 1,243.67
9 09560 Cellulitis Age > 17, no CC 796 1,526.40
10 04522 Respiratory infection/inflammation, w mod CC 771 2,981.14
ผู้ป่วยในไปรับบริการนอกเขต ปีงบประมาณ 2561