NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการตามแนวทางบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากนั้นจะดำเนินการโอนเงินงบประมาณไปยังหน่วยบริการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการในเครือข่ายต่อไป
รายงานชุดนี้จะเป็นข้อมูลการโอนเงิน เฉพาะหน่วยบริการเท่านั้น ไม่รวมหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16-08-2560   ข้อมูล UC ณ กรกฎาคม 2559
ปีงบประมาณ :
จังหวัด ประชากร UC จำนวนเงิน อัตรา/UC
บึงกาฬ 331,439 584,489,908 1,763.49
หนองบัวลำภู 391,950 627,688,721 1,601.45
อุดรธานี 1,214,497 2,478,780,301 2,040.99
เลย 507,777 935,150,206 1,841.66
หนองคาย 398,325 749,459,268 1,881.53
สกลนคร 863,198 1,613,129,776 1,868.78
นครพนม 534,396 710,908,138 1,330.30
รวม 4,241,582 7,699,606,319 1,815.27
กองทุน สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ
กองทุนผู้ป่วยนอก607,136,004331,482,989279,376,109868,655,716376,885,674275,689,659278,398,551
กองทุนผู้ป่วยใน403,531,640106,556,898124,273,712626,178,823241,953,242183,019,568101,495,680
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค217,650,607115,970,14286,839,623291,681,609126,659,94195,293,72480,238,795
กองทุน Central Reimburse85,031,69427,489,35635,819,633255,832,32929,657,32659,168,27927,894,054
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน108,808,38958,649,81443,000,767160,656,36265,862,89352,056,56735,569,426
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์10,150,2434,514,1466,198,49914,092,6785,297,7601,978,8063,008,541
กองทุนเอดส์4,334,8561,998,8041,794,6957,435,5332,122,7981,853,068876,482
เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 4100030,044,200040,000320,000
กองทุนไตวายเรื้อรัง52,016,47218,494,7007,447,70057,907,21411,853,72530,460,39610,956,411
เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ20,00027,000401,000325,00030,00020,000100,000
งบแพทย์แผนไทย30,300,2998,784,4797,876,07819,516,94810,555,8036,011,9085,039,418
ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง13,033,11610,055,0428,004,96316,396,95410,907,2447,643,4136,319,809
งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ10,019,6843,038,4905,525,69814,462,83420,061,8092,831,68616,803,525
งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง10,490,0005,450,0004,340,00010,990,0004,240,0004,670,0003,805,000
สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น65,281,44520,368,12113,761,512106,695,71930,826,20425,199,86610,243,440
ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม294,88757,32665,611315,660190,82596,11154,556
เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามมติบอร์ด)10,388,9863,461,8582,775,47022,198,2193,649,1104,472,3673,130,757
งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น49,907,96014,877,09513,949,16380,298,94425,208,71924,147,98610,478,902
กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน14,940001,791,27813,3365,7300