NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 20-04-2018  
หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กองทุนไตวายเรื้อรัง งบแพทย์แผนไทย รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน CF รวม
[10711] รพ.นครพนม 52,873,843 37,590,230 13,817,368 8,240,063 12,324,908 195,341 504,294 0 3,868,950 412,211 1,836,794 0 100,000 350,000 6,763,629 36,963 -260,314 0 3,809,829142,464,109
[11104] รพ.ปลาปาก 26,969,064 3,591,516 6,951,241 273,952 3,926,612 46,742 5,909 0 643,825 103,053 755,405 0 100,000 0 1,012,165 0 0 0 1,079,13645,458,620
[11105] รพ.ท่าอุเทน 23,416,213 3,363,647 6,659,007 282,090 3,056,148 199,120 9,446 0 0 103,053 924,380 0 100,000 0 297,380 410 0 0 1,072,61839,483,512
[11106] รพ.บ้านแพง 13,641,958 2,335,178 3,855,665 509,411 3,231,863 62,492 40,831 0 0 103,053 725,107 0 100,000 0 304,343 0 0 0 852,45225,762,353
[11107] รพ.นาทม 12,989,201 1,774,111 3,281,806 79,607 1,434,020 26,267 11,133 0 0 206,106 349,777 4,237,099 100,000 0 88,551 0 0 0 1,888,44526,466,123
[11108] รพ.เรณูนคร 14,049,463 2,427,481 4,326,762 137,590 2,669,660 459,874 20,052 0 738,725 309,159 860,730 0 100,000 0 888,510 0 0 0 1,294,25228,282,258
[11109] รพ.นาแก 25,878,704 3,786,956 7,187,731 368,071 3,515,266 95,697 93,699 0 0 309,159 1,360,035 0 100,000 0 219,973 1,209 0 0 1,356,58644,273,086
[11110] รพ.ศรีสงคราม 31,695,688 8,005,288 8,266,119 405,249 7,827,130 154,109 69,532 0 2,709,425 103,053 1,014,438 0 100,000 0 1,450,249 0 -1,249 0 1,699,77963,498,810
[11111] รพ.นาหว้า 25,383,777 2,130,302 6,256,869 293,994 4,417,556 36,774 7,559 0 0 103,053 954,386 0 100,000 0 270,165 3,051 0 0 1,019,00640,976,492
[11112] รพ.โพนสวรรค์ 29,532,941 2,315,862 7,530,833 318,805 3,008,977 34,450 74,918 0 0 103,053 836,207 0 100,000 0 273,626 0 0 0 1,271,83645,401,508
[11451] รพร.ธาตุพนม 25,492,563 6,768,243 6,618,117 435,288 7,992,464 265,246 35,057 0 2,329,975 206,106 1,059,465 0 100,000 210,000 1,425,791 2,709 0 0 2,591,31055,532,334
[11506] รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 1,233,002 70,488 326,655 0 154,843 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 223,102 0 0 0 02,011,090
[14430] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,718 0 0 0 03,718
[40840] รพ.วังยาง 12,087,249 993,606 3,024,775 54,203 1,935,138 0 3,052 0 0 103,053 10,000 0 100,000 0 73,667 2,148 0 0 682,35919,069,250
[77724] ศสช.เมืองธาตุพนม 5,681,934 0 1,484,849 0 352,059 0 0 0 0 0 214,433 0 0 0 0 0 0 0 169,3487,902,623