NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19-01-2018  
หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กองทุนไตวายเรื้อรัง งบแพทย์แผนไทย งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ CF รวม
[10705] รพ.เลย 50,173,527 41,251,089 13,520,830 3,507,495 17,228,241 591,026 120,000 2,203,415 618,317 0 100,000 2,019,731 0 0 13,223,738144,557,409
[11030] รพ.นาด้วง 15,450,796 1,113,758 4,355,777 39,192 2,758,479 4,320 0 0 206,106 0 100,000 24,983 0 0 024,053,411
[11031] รพ.เชียงคาน 28,017,155 2,259,323 7,853,749 244,602 3,385,002 8,840 0 0 103,053 0 100,000 113,825 0 0 042,085,549
[11032] รพ.ปากชม 29,772,783 2,307,887 7,199,590 145,292 2,529,603 4,448 0 0 206,106 5,001,498 100,000 75,642 0 0 047,342,849
[11033] รพ.นาแห้ว 4,999,764 342,863 1,451,332 62,560 730,883 7,989 0 0 103,053 5,182,499 100,000 44,131 0 0 7,427,19120,452,265
[11034] รพ.ภูเรือ 12,735,423 814,762 3,096,349 14,390 1,189,324 3,886 0 0 206,106 0 100,000 59,484 0 0 2,672,17320,891,897
[11035] รพ.ท่าลี่ 17,915,257 2,069,314 4,279,361 170,842 1,622,367 22,753 0 0 206,106 0 100,000 92,223 0 0 1,794,37528,272,598
[11036] รพ.วังสะพุง 51,071,846 5,019,115 11,910,845 413,298 20,448,979 99,738 0 177,000 515,264 0 100,000 317,330 0 0 090,073,415
[11037] รพ.ภูกระดึง 20,668,924 1,494,114 5,004,909 49,839 2,321,117 4,334 0 0 103,053 0 100,000 70,769 0 -20,282 029,796,777
[11038] รพ.ภูหลวง 15,445,584 1,630,581 4,301,579 88,943 1,929,699 3,771 0 0 103,053 4,264,399 100,000 98,809 0 0 027,966,418
[11039] รพ.ผาขาว 28,050,382 2,717,528 6,937,815 229,741 2,133,414 55,871 0 0 515,264 4,428,199 100,000 91,614 0 0 045,259,828
[11447] รพร.ด่านซ้าย 31,893,247 2,697,611 7,442,371 86,754 3,034,165 58,344 0 96,000 103,053 5,410,997 100,000 226,777 0 -48,276 051,101,043
[11502] รพ.ค่ายศรีสองรัก 804,724 22,613 128,648 0 149,957 0 0 0 0 0 0 316,671 0 0 01,422,613
[14133] รพ.เอราวัณ 24,597,471 2,148,384 6,583,039 128,852 2,607,579 37,613 0 0 309,159 0 100,000 36,294 0 0 036,548,391
[28861] รพ.หนองหิน 15,610,233 1,504,208 4,256,494 70,740 2,571,800 2,862 0 0 309,159 0 100,000 64,845 0 0 024,490,341