NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19-01-2018  
หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กองทุนไตวายเรื้อรัง งบแพทย์แผนไทย งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ CF รวม
[10671] รพ.อุดรธานี 173,419,729 83,669,802 40,582,530 33,498,873 54,891,492 1,935,504 0 5,152,470 1,442,740 0 100,000 7,499,648 0 -178,572 7,371,169409,385,385
[11013] รพ.กุดจับ 33,111,734 1,617,422 8,382,355 157,032 5,592,700 19,706 0 0 103,053 0 100,000 197,843 0 0 715,82849,997,673
[11014] รพ.หนองวัวซอ 28,580,787 1,959,333 7,262,722 169,588 5,362,629 52,639 15,000 0 206,106 0 100,000 83,437 0 0 5,018,18148,810,422
[11015] รพ.กุมภวาปี 58,140,806 11,350,730 13,708,378 1,944,222 9,074,319 69,752 0 1,863,000 412,211 6,511,597 100,000 1,048,195 0 -44,450 124,846104,303,606
[11016] รพ.ห้วยเกิ้ง 2,317,557 19,322 821,033 3,375 2,043,198 0 0 0 300,000 0 0 44,315 0 -2,290 5,739,33411,285,844
[11017] รพ.โนนสะอาด 27,452,736 1,484,416 6,699,494 153,078 3,768,477 33,112 0 0 103,053 0 100,000 64,878 0 -3,081 3,056,78642,912,949
[11018] รพ.หนองหาน 55,919,367 4,608,975 14,056,877 257,353 11,434,936 62,666 0 667,000 206,106 0 100,000 214,551 0 0 5,404,31192,932,142
[11019] รพ.ทุ่งฝน 18,867,601 570,144 4,746,667 133,386 2,392,011 8,732 0 0 206,106 0 100,000 78,176 0 -5,351 1,089,36028,186,832
[11020] รพ.ไชยวาน 25,200,194 1,447,846 6,750,046 51,379 3,455,043 7,835 0 0 103,053 0 100,000 42,251 0 0 341,61937,499,266
[11021] รพ.ศรีธาตุ 27,180,422 1,451,239 7,015,018 117,566 3,704,920 19,318 0 0 206,106 0 100,000 82,107 0 0 2,960,82542,837,521
[11022] รพ.วังสามหมอ 33,191,802 2,020,341 8,037,605 161,928 4,847,673 22,038 0 0 206,106 0 100,000 155,457 0 -6,951 1,100,36049,836,359
[11023] รพ.บ้านผือ 57,059,157 5,331,245 15,138,397 280,527 8,979,117 81,299 0 1,089,000 206,106 0 100,000 710,611 0 -12,184 5,348,90494,312,179
[11024] รพ.น้ำโสม 38,405,646 3,034,177 8,800,966 228,104 4,956,646 17,476 0 0 206,106 4,864,998 100,000 107,034 0 -14,663 124,84660,831,336
[11025] รพ.เพ็ญ 62,935,818 5,161,728 15,526,206 223,120 8,094,889 32,687 0 289,500 206,106 0 100,000 326,422 0 0 10,959,827103,856,303
[11026] รพ.สร้างคอม 16,788,244 1,433,313 4,441,208 59,840 4,671,590 11,137 0 0 206,106 0 100,000 35,662 0 0 3,528,57031,275,670
[11027] รพ.หนองแสง 14,859,805 966,240 3,677,192 48,883 1,876,197 15,918 0 0 206,106 0 100,000 33,845 0 0 3,777,55925,561,745
[11028] รพ.นายูง 21,253,121 470,541 5,016,414 45,022 2,760,217 26,590 0 0 206,106 4,810,398 100,000 0 0 0 124,84634,813,255
[11029] รพ.พิบูลย์รักษ์ 16,051,417 1,579,561 3,923,113 97,279 2,427,745 15,593 0 0 103,053 0 100,000 10,885 0 -2,283 332,40724,638,770
[11446] รพร.บ้านดุง 79,813,212 6,102,233 16,809,983 1,093,955 8,455,813 70,626 0 0 309,159 0 100,000 450,423 0 0 3,124,846116,330,250
[11499] รพ.กองบิน 23 286,140 4,659 137,864 0 0 0 0 0 0 0 0 1,342 0 -611 0429,394
[11501] รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 4,108,409 2,312,941 3,958,078 432,923 1,286,444 3,160 0 51,000 0 0 0 3,990,270 0 -172,101 015,971,124
[12418] หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี 15,037,243 0 4,123,587 4,860 2,966,598 0 0 889,500 103,053 0 0 102,511 0 0 023,227,352
[14910] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล8 เมืองอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,496 0 0 06,496
[25058] รพ.กู่แก้ว 17,869,737 317,653 4,127,468 9,999 2,188,290 0 0 0 206,106 0 100,000 1,602 0 0 321,40925,142,264
[25059] รพ.ประจักษ์ศิลปาคม 17,103,081 564,868 4,351,805 47,137 1,867,604 0 0 0 206,106 0 100,000 5,956 0 0 1,255,70825,502,265