NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24-05-2018  
หน่วยบริการ กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน Central Reimburse งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ กองทุนไตวายเรื้อรัง งบแพทย์แผนไทย รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแ งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินผลงานเกินงบประมาณ กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน CF รวม
[10671] รพ.อุดรธานี 186,527,922 249,099,138 41,432,860 98,993,471 54,891,492 2,390,260 4,403,152 17,000 14,560,628 1,442,740 5,681,257 0 100,000 630,000 37,790,472 148,082 -178,572 0 7,371,169705,301,071
[11013] รพ.กุดจับ 32,973,744 5,264,723 8,382,355 446,877 5,592,700 180,684 48,993 0 0 103,053 1,139,285 0 100,000 0 669,823 3,855 0 0 715,82855,621,920
[11014] รพ.หนองวัวซอ 28,477,922 6,481,144 7,277,722 839,265 5,362,629 287,609 116,336 15,000 0 206,106 1,006,584 0 100,000 0 527,112 0 0 0 5,018,18155,715,610
[11015] รพ.กุมภวาปี 57,836,981 33,052,393 13,986,378 4,680,703 9,074,319 577,722 158,435 0 5,176,400 412,211 1,897,772 6,511,597 100,000 490,000 3,696,547 4,400 -44,450 0 124,846137,736,254
[11016] รพ.ห้วยเกิ้ง 2,301,969 184,575 821,033 3,525 2,043,198 0 0 0 0 300,000 87,633 0 0 0 137,418 0 -2,290 0 5,739,33411,616,395
[11017] รพ.โนนสะอาด 27,355,416 5,097,195 6,701,994 491,766 3,768,477 227,305 56,134 0 0 103,053 967,334 0 100,000 0 336,212 300 -3,081 0 3,056,78648,258,891
[11018] รพ.หนองหาน 55,754,785 14,733,977 14,095,377 1,797,543 11,434,936 141,747 135,176 0 1,767,200 206,106 2,206,182 0 100,000 0 1,508,473 4,955 0 0 5,404,311109,290,768
[11019] รพ.ทุ่งฝน 18,808,683 3,130,785 4,749,167 349,288 2,392,011 91,315 17,850 0 0 206,106 690,743 0 100,000 0 435,715 171 -5,351 0 1,089,36032,055,843
[11020] รพ.ไชยวาน 25,134,228 3,487,139 6,750,046 182,727 3,455,043 92,804 13,904 20,000 0 103,053 908,180 0 100,000 0 324,382 0 0 0 341,61940,913,125
[11021] รพ.ศรีธาตุ 27,095,219 4,258,656 7,055,018 261,947 3,704,920 108,953 40,644 0 0 206,106 788,464 0 100,000 0 458,216 0 0 0 2,960,82547,038,968
[11022] รพ.วังสามหมอ 33,098,851 5,744,259 8,037,605 443,092 4,847,673 285,018 56,571 0 0 206,106 777,868 0 100,000 0 623,161 0 -6,951 0 1,100,36055,313,613
[11023] รพ.บ้านผือ 56,873,114 15,148,504 15,190,897 1,755,013 8,979,117 672,971 171,575 0 3,007,500 206,106 1,998,315 0 100,000 0 2,159,850 3,739 -12,184 0 5,348,904111,603,421
[11024] รพ.น้ำโสม 38,224,679 7,741,515 8,818,466 654,935 4,956,646 361,654 48,663 0 0 206,106 1,094,788 4,864,998 100,000 0 597,926 843 -14,663 0 124,84667,781,402
[11025] รพ.เพ็ญ 62,798,615 13,195,399 15,538,706 1,624,555 8,094,889 337,701 61,874 140,000 858,825 206,106 2,005,597 0 100,000 0 1,012,329 1,307 0 0 10,959,827116,935,730
[11026] รพ.สร้างคอม 16,751,516 3,869,656 4,441,208 177,964 4,671,590 74,389 28,440 0 0 206,106 621,362 0 100,000 0 273,020 0 0 0 3,528,57034,743,821
[11027] รพ.หนองแสง 14,826,771 2,184,713 3,707,192 179,236 1,876,197 68,160 38,247 0 0 206,106 455,616 0 100,000 0 168,884 0 0 0 3,777,55927,588,681
[11028] รพ.นายูง 21,191,866 3,106,406 5,016,414 238,585 2,760,217 269 27,690 0 0 206,106 489,021 4,810,398 100,000 0 158,710 0 0 0 124,84638,230,528
[11029] รพ.พิบูลย์รักษ์ 16,014,984 4,014,913 3,928,113 257,392 2,427,745 55,954 22,230 0 0 103,053 435,297 0 100,000 0 243,418 1,113 -2,283 0 332,40727,934,336
[11446] รพร.บ้านดุง 79,644,660 18,032,206 16,922,483 4,149,521 8,455,813 437,834 148,664 0 5,682,350 309,159 2,440,793 0 100,000 0 1,889,263 0 0 0 3,124,846141,337,592
[11499] รพ.กองบิน 23 393,862 8,788 150,390 1,071 0 0 0 0 0 0 2,324 0 0 0 34,372 0 -611 0 0590,196
[11501] รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 5,581,153 3,782,078 4,110,043 839,495 1,286,444 0 5,300 0 130,500 0 198,125 0 0 0 18,478,321 30,270 -172,101 0 034,269,628
[12418] หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี 20,384,826 0 4,749,785 4,860 2,966,598 29,734 0 0 2,364,000 103,053 844,807 0 0 0 347,245 13,150 0 0 031,808,058
[14910] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล8 เมืองอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,331 0 0 0 043,331
[25058] รพ.กู่แก้ว 17,814,322 1,453,728 4,127,468 45,369 2,188,290 55,978 0 0 0 206,106 424,433 0 100,000 0 113,687 0 0 0 321,40926,850,790
[25059] รพ.ประจักษ์ศิลปาคม 17,052,968 1,602,625 4,351,805 175,637 1,867,604 139,095 0 0 0 206,106 359,822 0 100,000 0 60,099 0 0 0 1,255,70827,171,469