NHSO8 Report & Monitoring

ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังการจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์
 
จังหวัด
ปีงบประมาณ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15-07-2018  
หน่วยบริการ กองทุนเอดส์ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนสำรองกลางกรณีมีเหตุฉุกเฉิน กองทุนไตวายเรื้อรัง งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง เงินจ่ายจากรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม(ตามระเบียบ) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยนอก ค่าบริการฯเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง CF งบค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทุน Central Reimburse เงินผลงานเกินงบประมาณ สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่ารักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการ สิทธิประกันสังคม เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เงินช่วยเหลือผู้รับบริการ ม. 41 รวม
[10671] รพ.อุดรธานี 6,378,022 4,995,111 0 25,183,613 74,329,962 42,120,110 140,000 5,681,257 0 377,953,869 201,031,696 630,000 1,442,740 150,000 7,371,169 0 153,239,601 30,664,979 47,531,408 54,891,492 179,412 157,000 157,0001,034,228,441
[11013] รพ.กุดจับ 131,974 357,220 0 0 1,338,170 8,457,355 0 1,139,285 0 7,548,445 32,885,501 0 103,053 150,000 715,828 0 1,293,428 386,062 912,028 5,592,700 450 0 061,011,499
[11014] รพ.หนองวัวซอ 170,480 643,180 0 0 1,706,633 7,357,722 0 1,006,584 0 9,260,771 28,394,189 0 206,106 150,000 5,018,181 0 1,379,777 349,569 703,660 5,362,629 0 15,000 15,00061,739,481
[11015] รพ.กุมภวาปี 248,645 760,203 0 8,939,600 8,115,300 14,246,378 0 1,897,772 16,000 47,284,617 57,585,604 490,000 412,211 284,000 124,846 6,511,597 7,659,768 1,280,226 5,016,035 9,074,319 52,388 0 0169,999,509
[11016] รพ.ห้วยเกิ้ง 0 0 0 0 78,912 821,033 0 87,633 0 218,408 2,293,044 0 300,000 0 5,739,334 0 4,765 125,005 209,301 2,043,198 0 0 011,920,633
[11017] รพ.โนนสะอาด 84,682 524,238 0 0 1,253,641 6,779,494 0 967,334 0 6,623,287 27,246,220 0 103,053 150,000 3,356,786 0 825,435 267,745 507,406 3,768,477 300 0 052,458,098
[11018] รพ.หนองหาน 204,007 293,201 0 3,054,800 3,833,861 14,200,377 0 2,206,182 0 23,048,140 55,632,911 0 206,106 150,000 5,404,311 0 2,525,161 584,329 2,065,755 11,434,936 19,831 15,000 15,000124,893,908
[11019] รพ.ทุ่งฝน 51,703 152,024 0 0 976,562 4,824,167 0 690,743 0 5,055,922 18,760,999 0 206,106 150,000 1,089,360 0 562,863 258,640 602,560 2,392,011 171 0 035,773,831
[11020] รพ.ไชยวาน 23,456 166,566 0 0 1,108,886 6,827,546 0 908,180 0 4,920,592 25,101,637 0 103,053 150,000 341,619 0 255,568 248,232 414,139 3,455,043 0 21,000 21,00044,066,517
[11021] รพ.ศรีธาตุ 56,933 276,223 0 0 1,446,586 7,147,518 0 788,464 0 6,739,526 27,001,690 0 206,106 150,000 4,700,065 0 430,896 463,849 610,123 3,704,920 0 0 053,722,899
[11022] รพ.วังสามหมอ 79,272 546,538 0 0 1,697,049 8,112,605 0 777,868 0 8,732,089 33,013,341 0 206,106 150,000 1,100,360 0 1,397,788 494,616 916,260 4,847,673 0 0 062,071,565
[11023] รพ.บ้านผือ 250,014 1,189,350 0 6,597,000 4,223,871 15,298,397 0 1,998,315 122,000 21,064,848 56,693,620 0 206,106 150,000 5,348,904 0 2,942,181 888,299 2,812,763 8,979,117 9,064 0 0128,773,849
[11024] รพ.น้ำโสม 90,493 675,298 0 0 2,047,479 8,925,966 0 1,094,788 0 10,546,434 38,069,282 0 206,106 150,000 124,846 4,864,998 1,429,816 378,483 797,688 4,956,646 0 0 074,358,323
[11025] รพ.เพ็ญ 147,852 528,956 0 1,518,825 3,379,156 15,623,706 0 2,005,597 184,000 20,240,596 62,700,855 0 206,106 150,000 10,959,827 0 3,548,220 513,272 1,384,701 8,094,889 8,320 140,000 140,000131,474,878
[11026] รพ.สร้างคอม 39,575 127,592 0 0 1,017,464 4,516,208 0 621,362 0 5,303,718 16,717,353 0 206,106 150,000 3,528,570 0 270,469 234,676 381,815 4,671,590 0 0 037,786,498
[11027] รพ.หนองแสง 55,965 112,972 0 0 548,613 3,787,192 0 455,616 0 3,264,725 14,806,290 0 206,106 150,000 3,777,559 0 316,295 98,946 213,141 1,876,197 0 0 029,669,617
[11028] รพ.นายูง 30,797 269 0 0 704,754 5,091,414 0 489,021 0 4,828,204 21,148,026 0 206,106 150,000 124,846 4,810,398 542,571 148,567 227,663 2,760,217 0 0 041,262,853
[11029] รพ.พิบูลย์รักษ์ 52,206 86,733 0 0 1,121,640 4,003,113 0 435,297 0 5,712,749 15,991,078 0 103,053 150,000 332,407 0 375,143 180,105 285,342 2,427,745 290 0 031,256,901
[11446] รพร.บ้านดุง 210,266 1,112,828 0 6,522,350 4,531,693 17,057,483 0 2,440,793 170,000 24,407,003 79,470,668 0 309,159 150,000 4,824,846 0 7,214,505 696,052 2,569,177 8,455,813 0 0 0160,142,636
[11499] รพ.กองบิน 23 0 0 0 0 1,401 162,113 0 2,324 0 11,068 491,833 0 0 0 0 0 1,071 23,755 43,745 0 0 0 0737,310
[11501] รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 7,620 0 0 232,500 641,467 4,267,811 0 198,125 0 5,169,084 7,009,358 0 0 0 0 0 1,411,743 10,912,077 24,440,121 1,286,444 39,022 0 055,615,372
[12418] หน่วยบริการประจำเทศบาลนครอุดรธานี 0 45,523 0 3,859,500 0 5,341,222 0 844,807 0 0 25,433,580 0 103,053 0 0 0 5,760 269,692 497,707 2,966,598 13,150 0 039,380,592
[14910] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล8 เมืองอุดรธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,696 51,573 0 0 0 097,269
[25058] รพ.กู่แก้ว 0 227,224 0 0 530,524 4,202,468 0 424,433 0 2,351,951 17,779,152 0 206,106 150,000 321,409 0 81,778 61,427 153,382 2,188,290 0 0 028,678,144
[25059] รพ.ประจักษ์ศิลปาคม 0 196,227 0 0 558,084 4,426,805 0 359,822 0 2,446,759 17,034,661 0 206,106 150,000 1,255,708 0 232,906 41,091 104,135 1,867,604 0 0 028,879,908