รายงานผู้สูงอายุที่ต้องดูแลระยะยาว (Long Term Care)

การพิจารณาอนุมัติ

การโอนงบประมาณ

จังหวัด จำนวนที่ลงทะเบียน Care Plan ไม่อนุมัติ ยืนยันแล้ว อนุมัติแล้ว โอนเงินแล้ว ร้อยละโอนเงิน คงเหลือยังไม่โอน จำนวนเงิน
บึงกาฬ 999 105 0 743 0 0 0 999 4,000
สกลนคร 1,814 993 0 1,308 55 9 0.50 1,805 208,280
นครพนม 1,700 257 0 1,261 70 19 1.12 1,681 70,000
หนองบัวลำภู 1,593 93 0 1,489 21 20 1.26 1,573 250,800
อุดรธานี 1,385 467 0 1,018 27 8 0.58 1,377 353,650
เลย 1,264 364 0 877 115 3 0.24 1,261 7,200
หนองคาย 1,320 375 0 1,094 31 0 0 1,320 150,000
รวม 10,075 2,654 0 7,790 319 59 0.59 10,016 1,043,930
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี