รายงานงบประมาณ Long Term Care

การโอนงบประมาณตามเป้าหมาย

การโอนงบประมาณ

การโอนงบประมาณ

จังหวัด เป้าหมาย งบประมาณ
จำนวนเป้าหมาย โอนแล้ว (คน) คงเหลือ (คน) งบประมาณ โอนเงินแล้ว คงเหลือ ร้อยละโอนเงิน
บึงกาฬ 1,130 0 1,130 5,650,000 4,000 5,646,000 0.07
สกลนคร 1,298 9 1,289 6,490,000 208,280 6,281,720 3.21
นครพนม 1,175 19 1,156 5,875,000 70,000 5,805,000 1.19
หนองบัวลำภู 1,655 20 1,635 8,275,000 250,800 8,024,200 3.03
อุดรธานี 926 8 918 4,630,000 353,650 4,276,350 7.64
เลย 769 3 766 3,845,000 7,200 3,837,800 0.19
หนองคาย 1,168 0 1,168 5,840,000 150,000 5,690,000 2.57
รวม 8,121 59 8,062 40,605,000 1,043,930 39,561,070 2.57
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี