รายงานผู้สูงอายุ แยกตามกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุแยกตามกลุ่มผู้ป่วย

จังหวัด 0-เคลื่อนไหวได้เอง และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง 1-เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง 2-เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง 3-เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการ เจ็บป่วยรุนแรง 4-เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต รวม
บึงกาฬ 11 599 127 163 17 917
สกลนคร 6 1,017 369 230 71 1,693
นครพนม 4 970 281 189 36 1,480
หนองบัวลำภู 1 882 313 198 20 1,414
อุดรธานี 7 670 257 264 47 1,245
เลย 20 687 232 174 29 1,142
หนองคาย 3 735 223 209 24 1,194
รวม 52 5,560 1,802 1,427 244 9,085
หมายเหตุ : นับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสถานะ ยังไม่จำหน่าย
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี