รายงานการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ Long Term Care

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ

จังหวัด จำนวน อปท.ที่รับดูแล แต่งตั้งแล้ว แต่งตั้งครบองค์ประกอบ ร้อยละ คงเหลือ
บึงกาฬ 56 17 9 16.07 47
สกลนคร 127 82 70 55.12 57
นครพนม 100 45 27 27.00 73
หนองบัวลำภู 64 20 16 25.00 48
อุดรธานี 162 72 60 37.04 102
เลย 98 39 23 23.47 75
หนองคาย 64 23 14 21.88 50
รวม 671 298 219 32.64 452
© 2017 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี