ข่าวประกาศ

ลำดับ หัวข้อข่าว Downloads View เวลาที่ลงประกาศ ดูรายละเอียด
1 ตารางการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2560 จ.หนองบัวลำภู 0 26 มกราคม 2560 12:44
2 ตารางการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2560 จ.อุดรธานี 0 26 มกราคม 2560 12:43
3 ตารางการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2560 จ.หนองคาย 0 26 มกราคม 2560 12:41
4 ตารางการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2560 จ.สกลนคร 0 26 มกราคม 2560 12:40
5 ตารางการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2560 จ.เลย 0 26 มกราคม 2560 12:39
6 ตารางการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2560 จ.นครพนม 0 26 มกราคม 2560 12:37
7 ตารางการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2560 จ.บึงกาฬ 0 26 มกราคม 2560 12:26
8 คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 0 11 มกราคม 2560 15:05
9 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 0 13 ธันวาคม 2559 14:11
10 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 0 13 ธันวาคม 2559 14:08
11 ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0 06 ธันวาคม 2559 11:37
12 ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประกาศข้อ7 (4) 0 06 ธันวาคม 2559 11:36
13 ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน 0 06 ธันวาคม 2559 11:32
14 ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 0 06 ธันวาคม 2559 11:29
15 ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับกลุ่มวัยทำงาน 0 06 ธันวาคม 2559 11:27
16 ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 0 06 ธันวาคม 2559 11:26
17 ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 0 06 ธันวาคม 2559 11:16
18 ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 0 06 ธันวาคม 2559 11:11