:. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี .:

เข้าสู่เว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะสิทธิการเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิ ผ่าน NHSO UCAuthentication  คลิกที่นี่
ขอ Username / Password สำหรับใช้งานโปรแกรม online สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ Username / Password สปสช.ทุกระบบ  คลิกที่นี่
โปรแกรมจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ Long term Care  

รายงานการดำเนินงาน (งบประมาณ,เงินคงเหลือ,การสมทบงบประมาณ,การเบิกจ่ายงบประมาณ) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  คลิกที่นี่

แจ้งมติ อปสข.เขต 8 อุดรธานี ครั้งที่ 5/2561 กรณียกเว้นใบส่งตัวพระสงฆ์สิทธิ UC ในพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี  คลิกที่นี่